Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Informatyzacja przedsiębiorstw

 

Analizy przedwdrożeniowe

Proces projektowania systemu informatycznego jest złożony i pracochłonny ze względu na konieczność uwzględnienia w nim szeregu czynników, takich jak strategia biznesowa i informatyczna firmy, jej otoczenie zewnętrzne, istniejące uwarunkowania wewnętrzne technologiczne i ludzkie, dostępne zasoby, budżet, czas etc.

 

Wstępem jest analiza potrzeb oraz zidentyfikowanie kluczowych procesów biznesowych co pozwoli dokładnie określić cel i zakres wdrożenia, a przede wszystkim zapewni, że system na końcu realizował będzie rzeczywiste potrzeby biznesu, a nie będzie jedynie tym co miał dostawca danego rozwiązania.

 

W kolejnych etapach projektu przygotowywane są:

 • Opis funkcjonalności sytemu realizującej rzeczywiste funkcje biznesowe (funkcje użytkowe, przypadki użycia)
 • Opis architektury systemu umożliwiającej realizację w/w funkcjonalności oraz dodatkowych wymagań niefunkcjonalnych (model danych, wymagania wydajnościowe, wymagania technologiczne, model licencyjny)
 • Opis testów systemu zapewniający zgodność poprzednich etapów z rzeczywistym , oddanym systemem (scenariusze testowe, przypadki testowe, model testów wydajnościowych, ew testy automatyczne)
 • Opis danych i samego wdrożenia umożliwiający na etapie inicjalnym zapełnienie systemu danymi poprzez ich wprowadzanie, migracje i interfejsy z/do innych systemów (zakres interfejsów, zakres źródeł danych, wymagania jakościowe danych, procedury migracji
 • Opis procedur eksploatacyjnych, które zapewnią łatwe i racjonalne użytkowanie systemu (instrukcje użytkownika, administratora, opis konektorów do innych systemów, bazy danych)
 • Opis procedur utrzymaniowych, które zapewnią brak dezintegracji i aktualizację danych w przyszłości (procedury utrzymania i konserwacji środowiska, procedury utrzymania słowników, procedury dostępu do danych i polityki związane z nowymi użytkownikami)

Zespół naszych konsultantów tworzył projekty rozwiązań wpierających zarządzanie klasy ERP, Business Intelligence, hurtowni danych, a także systemów analitycznych. Warto również podkreślić nasze doświadczenie w integracji systemów.

 

Ściśle współpracując z Państwa specjalistami jesteśmy w stanie zapewnić sprawne i efektywne przeprowadzenie całości prac projektowych.

 

Modelowanie procesów biznesowych

Każda organizacja posiada unikatowy zestaw procesów biznesowych. Konsekwencją dynamicznego dostosowywania się przez nią do potrzeb rynku są zmiany zarówno tych procesów jak i procedur, a w ślad za nimi modyfikacje zakresów obowiązków i kompetencji decyzyjnych poszczególnych komórek, obiegu dokumentów itd. To system naczyń połączonych, nad którym należy panować chcąc osiągnąć wymierne korzyści biznesowe. Stąd niezwykle ważna jest dokładna znajomość procesów, które zachodzą w organizacji, ich wzajemnych powiązań oraz możliwości ich optymalizacji. Nasi specjaliści dostarczą Państwu tej wiedzy.


Zakres prac:

 • Identyfikacja procesów biznesowych na podstawie analizy dokumentacji i wywiadów
 • Opracowanie mapy procesów
 • Opracowanie struktury procesów
 • Opis zidentyfikowanych procesów
 • Zdefiniowanie docelowej wizji procesów, optymalizacja procesów
 • Mapa pokrycia procesów przez systemy informatyczne
 • Opis zmian dostosowawczych

Opis procesów biznesowych stanowi pierwszy i najważniejszy krok na drodze do informatyzacji firmy. Planowanie wdrożeń w obszarze IT oraz poszczególnych projektów systemu powinno uwzględniać mapę procesów biznesowych jako fundament dalszych prac.

 

Wyceny przedsięwzięć IT

Przystępując do wyceny przedsięwzięcia informatycznego, w pierwszej kolejności dokonujemy analizy przedsiębiorstwa pod kątem jego potrzeb i procesów biznesowych. Na tej podstawie powstają opracowania zawierające wytyczne i wnioski w zakresie informatyzacji. Następnie proponowane są różne warianty informatyzacji w 2 - 3 letniej perspektywie czasowej. Okres ten wynika z faktu dobrych praktyk wskazujących, że przedłużający się okres wdrożenia systemu informatycznego jest zagrożeniem dla powodzenia informatyzacji przedsiębiorstwa.

 

Kolejnym etapem jest oszacowanie nakładów finansowych na realizację poszczególnych wariantów. Szacowania dokonujemy na podstawie doświadczeń ze zrealizowanych przez Intratel projektów i ze stale prowadzonych analiz rynku informatycznego. Każdy wariant i jego wycena jest opatrzona stosownym opisem zawierającym m.in. zestawienie kosztów, szczegółową charakterystykę korzyści, jak i spodziewane efekty ekonomiczne będące wynikiem przeprowadzonego szacowania w oparciu o dane pochodzące z benchmarków rynkowych. Na koniec sporządzana jest analiza ryzyka, związana z wdrożeniem rozpatrywanego rozwiązania informatycznego. Wykorzystuje się tutaj elastyczne narzędzia zarządzania ryzykiem projektowym w postaci tabel i macierzy ryzyka określających możliwe zagrożenia, prawdopodobieństwo ich wystąpienia wraz ze stopniem oddziaływania oraz propozycję środków zaradczych.

 

Wdrożenia systemów

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej wspartej przez modelowanie procesów biznesowych pozwala przejść do właściwego procesu wdrożenia nowego rozwiązania informatycznego. Proces ten składa się z następujących etapów:

 • Projekt szczegółowy - zdefiniowanie zakresu dostosowań i parametryzacji systemu, który pozwoli na precyzyjną obsługę działalności poszczególnych działów firmy, jak również opracowanie dokumentu zawierającego opis sposobu działania, który jest możliwie najbliższy oczekiwaniom Klienta
 • Instalacja i konfiguracja - przeniesienie oprogramowania na sprzęt komputerowy Klienta, implementacja systemu wg dokumentów projektowych, zatwierdzonych przez Klienta i wykonanie testów
 • Migracja danych - przeniesienie danych zgromadzonych w aktualnie eksploatowanym systemie informatycznym Klienta
 • Szkolenia - szkolenia użytkowników kluczowych i administratorów oraz wsparcie szkoleń użytkowników końcowych realizowanych przez użytkowników kluczowych (metodologia, którą uważamy za najbardziej efektywną)
 • Przygotowanie do uruchomienia - wsparcie użytkowników w początkowym okresie eksploatacji oprogramowania
 • Eksploatacja – wspieramy po zamknięciu wdrożenia