Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript.
Nie uzyskasz więc dostępu do niektórych jej funkcjonalności.
Aby w pełni cieszyć się używaniem strony Intratel
włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.
 
 
 

Zapytanie ofertowe

Postępowania o udzielenie zamówienia mającego na celu wybór dostawcy w projekcie "Badania nad urządzeniem do zaawansowanych usług bezpiecznej transmisji, składowania, współdzielenia danych w modelu chmury obliczeniowej" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

 

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać złożona:

I. osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres: Intratel Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia P.P. 39a, 15-111 Białystok

II. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie ofertowe B+R”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (pdf). Podpisany oryginał należy dosłać pocztą.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Daniluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 662 30 69

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup platformy badawczo-technologicznej, stacji roboczych, komputerów typu tablet oraz urządzenia wielofunkcyjnego (urządzenie muszą być nowe, Zamawiający nie dopuszcza produktów refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia".

 

Poniżej lista elementów zawartych w załączniku:

 • Platforma badawczo-technologiczna: Obudowa serwerów typu blade
 • Platforma badawczo-technologiczna: Przełączniki sieci SAN typ 1
 • Platforma badawczo-technologiczna: Przełączniki sieci SAN typ 2
 • Platforma badawczo-technologiczna: Przełączniki siec LAN typu blade
 • Platforma badawczo-technologiczna: Serwer typu blade
 • Platforma badawczo-technologiczna: serwer typu typu rack typ 1
 • Platforma badawczo-technologiczna: serwer typu typu rack typ 2
 • Platforma badawczo-technologiczna: Przełącznik sieci LAN typu rack
 • Platforma badawczo-technologiczna: Macierz dyskowa
 • Platforma badawczo-technologiczna: Urządzenie brzegowe styku sieci - router sieci WAN z modułem HA
 • Platforma badawczo-technologiczna: Firewall z modułem HA
 • Platforma badawczo-technologiczna: System archiwizacji danych
 • Platforma badawczo-technologiczna: Urządzenie do zapisu danych archiwalnych
 • Platforma badawczo-technologiczna: Licencja do wirtualizacji serwerów
 • Platforma badawczo-technologiczna: System antywirusowy
 • Stacja robocza typ 1 (notebook, 2 monitory, stacja dokująca, klawiatura, mysz, torba)
 • Stacja robocza typ 2 (notebook, 2 monitory, stacja dokująca, klawiatura, mysz, torba)
 • Komputer typu tablet
 • Urządzenie wielofunkcyjne

 Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. „Badania nad urządzeniem do zaawansowanych usług bezpiecznej transmisji, składowania, współdzielenia danych w modelu chmury obliczeniowej”, ubiegającego się przez INTRATEL Sp. z o.o. o dofinansowane w ramach podziałania WND-RPPD.01.02.01-20-0070/17, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów oraz w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup platformy badawczo-technologicznej, stacji roboczych, komputerów typu tablet oraz urządzenia wielofunkcyjnego (urządzenie muszą być nowe, Zamawiający nie dopuszcza produktów refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia".

Kod CPV

30233000-1

32420000-3

48823000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

Urządzenia sieciowe

Serwery plików

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na wskazany adres mailowy

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2018.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7 dni od podpisania umowy

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.

Zamawiający ogłosi wybór Oferenta na swojej stronie internetowej.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

Oferta nie spełniająca wymagań niniejszego zapytania, w szczególności formalnych (złożona po terminie, niekompletna) lub merytorycznych (zwłaszcza nie będącą ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego) zostanie odrzucona bez jej rozpatrywania.

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania (szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego zgodność z celami Projektu). Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego W przypadku modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. Procedura odbędzie się zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego, bez podania przyczyny.

Zamawiający może wezwać Oferenta do podpisania umowy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia najkorzystniejszej oferty.

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta.

Cena przedmiotu zapytania– wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne. Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

 • uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
 • obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
 • otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.

Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami do formularza dołączonymi do niniejszego zapytania ofertowego, zawierający:

a. Nazwę i adres oferenta

b. Datę sporządzenia

c. Termin ważności oferty

d. Czas realizacji oferty

e. Dane osoby do kontaktu

f. Pieczęć i podpis oferenta

Oferta musi być ważna co najmniej do 30.06.2018r.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w ciągu 3 lat od udzielania zamówienia) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:

 • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
 • od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Cena netto:  waga 100%:

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 • pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym załączonego wzoru.

 

Dokumenty

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz ofertowy
 3. Tabela ofertowa